MC280HD-CI Network Player

1. P?ipojíme p?ijíma? do internetové sít?
"Menu", "Systém Info", "Nastavení sít?"
TCP/IP Type  "Statické"   (je pot?eba vyplnit parametry naší sít?)
TCP/IP Type  "Dynamické" (pokud naše sí? tuto volbu umož?uje potvrdíme tla?ítkem OK možnost Dynamické)
Po op?tovném potvrzení "Nastavená sít?" budou jednotlivé položky sít? nastaveny.

2. Na USB Stick (memory) nahrajeme tento soubor: 
URL_NETWORKPLAY
Jedná se o jednoduchý textový soubor na kterém jsou uloženy informace o umíst?ní MP4 soubor?.
Pozor, název  url_networkplay.txt  musí z?stat zachován.  Hodnoty v souboru je pot?eba editovat podle parametr? umíst?ní souboru HFS


Jak vytvo?it v PC úložišt? a server s MP4 soubory, které je možno p?ehrávat.
Na stránce HFS HTTP File Server ( http://www.rejetto.com/hfs/?f=dl) si stáhneme program HFS (lze stáhnout i
zde ).
Tento program spustíme v PC (p?edpoklad je že PC je v domácí síti, nebo je mimo domácí sí? a známe jeho ve?ejnou IP adresu) a  a nastavíme pot?ebné parametry.

Pokud znáte parametry serveru umíst?ného jinde než u Vás, sta?í zadat jeho parametry a lze p?ehrávat i soubory z jiných PC.
MC280HD-CI   RSS kanály

1. P?ipojíme p?ijíma? do internetové sít?
"Menu", "Systém Info", "Nastavení sít?"
TCP/IP Type  "Statické"   (je pot?eba vyplnit parametry naší sít?)
TCP/IP Type  "Dynamické" (pokud naše sí? tuto volbu umož?uje potvrdíme tla?ítkem OK možnost Dynamické)
Po op?tovném potvrzení "Nastavená sít?" budou jednotlivé položky sít? nastaveny.

2. Na USB Stick (memory) nahrajeme tento soubor:  
URL  (stisknout pravé tla?ítko myši a zvolit "
Jedná se o jednoduchý textový soubor na kterém jsou uloženy informace o RSS kanálech.
Zápis adresy RSS kanálu je pom?rn? nep?íjemná záležitost a u jiných p?ijíma?? se tento zápis provádí pomocí dálkového ovlada?e a neud?lat chybu je n?kdy nep?ekonatelný problém. Do výše uvedeného souboru (pozor tento soubor se nesmí p?ejmenovat, musí se jmenovat URL) lze snadno RSS kanály zapsat v PC nebo zkopírovat z požadovaných stránek.

3. Zápis vypadá následovn?:
http://servis.idnes.cz/rss.aspx?c=fotbalh@Fotbal IDNES@    - toto je zápis RSS kanálu iDnes o fotbalu
a z toho
http://servis.idnes.cz/rss.aspx?c=fotbalh                              - adresa tohoto RSS kanálu
@Fotbal IDNES@                                                              - název jak chcete aby se zobrazoval  

4. Po té, co Flash pam?? s tímto souborem zasunete do p?ijíma?e stisknete "Menu", "Servis", "RSS". Na obrazovce se Vám zobrazí n?jaké názvy, které jsou v p?ijíma?i. Tyto snadno p?epíšete pomocí ?erveného tla?ítka  (Kanál z USB do STB). Potvrdíte Ano. Kanály zapsané v souboru URL se p?epíší do p?ijíma?e. Upozorn?ní: max po?et je 10. Adresy které jsou nad 10 se do p?ijíma?e nep?enesou.
Pokud na RSS kanálech jsou zárove? s textem p?enášeny fotografie, tak tyto se Vám budou zobrazovat pouze v tom p?ípad?, že v p?ijíma?i máme zasunutou USB Flash pam??.  P?ijíma? na této pam?ti vytvo?í složku, do které bude obrázky ukládat. Není pot?eba se bát že RSS kanály USB pam?? zaplní fotografiemi.. Tyto budou totiž automaticky mazány.
Zápis souboru URL_NETWORKPLAY.txt který má nap?. tento tvar   http://82.142.67.59:8088/MP4XXX.mp4 
potom v HFS programu vypadá následovn?