Důvod aktualizace je doplnění funkce Home TP. Jedná se o vylepšení předchozí specifikace Skylink Ready o funkci Home TP, která dokáže zpracovat a přizpůsobit funkčnost satelitního přijímače, v případě změny parametrů tzv. Home TP – domácího transpondéru Skylinku (M7), což je nezbytné pro dlouhodobě bezproblémový příjem satelitní televize Skylink (M7).
Neprovedení této aktualizace způsobí nefunkčnost základních funkcí přijímače:
Kontrola parametrů vysílaných programů. (přijímač ztratí schopnost kontrolovat a automaticky aktualizovat parametry programů)
Doplnění nově vysílaných programů: (v okamžiku, kdy M7 "Skylink" zařadí do vysílání nový program, tento se nenaladí).
Přijímač nebude schopen do budoucna aktualizovat svůj SW z vysílání.

Jako další vylepšení byla do první instalace přidána automatická detekce DiSEqC portů na konvertoru. Přijímač je schopen sám identifikovat satelitní družice flotily Astra a sám určí, na které možnosti portu je daná satelitní družice. Uživatel, který využívá příjem ze dvou a více družic flotily Astra, nemusí manuálně určovat, na kterém portu je která družice. (i funkce manuálního určení, samozřejmě, zůstala zachována a je možno ji využít).

Informace a nápověda, jak se zachovat po provedení aktualizace.
Vzhledem k tomu, že uživatelé mají přijímače s různou SW verzí, nelze jednoznačně určit, jak se bude po provedení aktualizace konkrétní přijímač chovat. Pro si dovolím uvést generální postup, který případné nestandartní chování přijímače po aktualiztaci odstraní a uvede přijímač do bezchybného provozního stavu.

Stiskněte MENU a šipkou vpravo přejděte na sloupec "Servis" a řádek "Tovární nastavení". Potvrďte OK a zadejte heslo (pokud nedošlo ze strany uživatele ke změně, tak se jedná o 0000. Na informaci, která se objeví, šipkou přejděte na ANO a potvrďte OK.  (Přijímač provede restart. Chvilku je potřeba vyčkat, než se na obrazovce objeví "První instalace".  Zde je několik řádků, které nás provedou první instalací:
Nastavení jazyka:  Přednastaveno je Čeština.  Pokud souhlasíme, potvrdíme OK. Pokud chceme změnu, šipkou nahoru nebo dolu ve třetím sloupci vybereme požadovaný jazyk a potvrdíme OK.
FastScan: Přednastaveno je CzechSat HD (Jedná se o Skylink).  Pokud souhlasíme, potvrdíme OK. Pokud chceme změnu, šipkou nahoru nebo dolu ve třetím sloupci vybereme požadovanou volbu a potvrdíme OK.
Uřivatelé, kteří využívají pouze služeb FreeSat, vyberou volbu "Další vyhledávání"
DiSEqC Settings: Přednastaveno je Aut. vyhledávání (Přijímač sám vyhledá a nastaví porty satelitních družic flotily Astra,  jedná se o příjem dvou a více satelitních družic). Pokud souhlasíme, potvrdíme OK. Pokud chceme nastavení provést manuálně, šipkou nahoru nebo dolu ve třetím sloupci vybereme Ruční vyhledávání a potvrdíme OK.
DiSEqC-A až DiSEqC-D: V případe předchozí volby Aut.vyhledávání přijímač přiřadil příslušné porty satelitních družic a jednotlivé řádky pro kontrolu potvrdíme tlačítkem OK. Po potvrzení posledního řádku se spůstí vyhledávání programů. V případě předchozí volby Ruční vyhledávání je potřeba jednotlivým řádkům přiřadit příslušnou hodnotu manuálně.

Ladění programů je zobrazeno v tabulce Vyhledávání programů. Zde je vidět průběh ladění. Po jeho ukončení se zobrazí stanice ČT1 HD na předvolbě č.1.
Přijímač je nyní naladěn a plně funkční. Jeho nastavení je následující:
Přijímač má plně zapnutou automatiku vyhledávání a aktualizaci programů. V případě že Skylink provede jakoukoliv změnu ve programovém nastavení (přidá program, zruší program, změní parametry programů), přijímač toto provede zcela sám bez zásahu uživatele.

Toto nastavení lze změnit, a to následujícím způsobem:
Stiskneme tlačítko MENU, sloupec Instalace, řádek FastScan,  vstoupíme přes heslo.
Řádek Aut. aktualizace předvoleb ja přednastavena na Aktivováno. Pokud na tomto řádku stiskneme šipku vpravo, vstoupíme do třetího sloupce, kde je modrý kurzor, kterým můžeme pomocí šipek nahoru/dolu pohybovat . Pokud se přesuneme na možnost "Zrušit" a potvrdíme OK, v prostředním sloupci se volba Aktivovat vymění za volbu Zrušit. Stiskem tlačítka OK toto potvrdíme. Následně tlačítkem EXIT opustíme Menu. Tímto krokem jsme deaktivovali funkci aktualizace programů. (Jakékoliv změny v programovém nastavení nyní budemu muset dělat ručně)
Přijímač má nastavené fixní setřádění programů: Programy jsou seřazeny tak jak určuje Skylink. Tyto programy nelze přesouvat. Jednotlivé žánrové bloky programů mají vynechaná volná místa pro zařazení případného nového programu, který bude zařazen tam, kam žánrově patří.

Toto nastavení lze změnit, a to následujícím způsobem:
Stiskneme tlačítko MENU, sloupec Instalace, řádek FastScan,  vstoupíme přes heslo.
Řádek Režim seznamu předvoleb ja přednastaven na Fixní LCN dle operátora. Pokud na tomto řádku stiskneme šipku vpravo, vstoupíme do třetího sloupce, kde je modrý kurzor, kterým můžeme pomocí šipek nahoru/dolu pohybovat . Pokud se přesuneme na možnost "Nastavitelný uživatelem" a potvrdíme OK, v prostředním sloupci se volba Fixní LCN vymění za volbu Nastavitelný uživatelem. Stiskem tlačítka OK toto potvrdíme. Následně tlačítkem EXIT opustíme Menu.
Předvolby zůstali stále ve stejném pořadí, ale došlo k jejich posunu (původně volná neobsazená místa se vymazala). Ve výběru programů se zobrazila ikona, která umožňuje přesouvání programů. (po provedení továrního nastavení a naladění přijímače ve Fixním nastavení tato ikona nebyla).
Pokud Skylink zařadí do vysílání nový program, tento program bude zažazen no konec seznamu programů a uživatel si sám musí určit kam chce tento program zařadit. (Pozor za předpokladu, že je vypnuta funkce Automatická aktualizace programů, přijímač sám žádný program nenaladí, vše je třeba dělat ručně).
V případě používání favoritních skupin programů, je vhodné zvolit Režim seznamu programů jako nastavitelný uživatelem.
Přijímač má nastaven úsporný režim: Úsporný režim přijímače zajišťuje odběr el. proudu v pohotovostním režimu na hodnotě méně než 1W. V důsledku aktivního úsporného řežimu nejsou na čelním panelu zobrazeny hodiny, přijímač potřebuje další čas při zapnutí.

Tento stav lze, samozřejmě, v menu přijímače změnit. Stiskneme MENU, šipkou vravo se přesuneme na sloupec "Systém info", na řádek "Úsporný režim" a potvrdíme OK. Řádek "Mod" je ve stavu Aktivovat. Šipkou vpravo se přesuneme do třetího sloupce a šipkou nahoru/dolu vybereme možnost "Zrušit" a potvrdíme OK. Možnost "Zrušit " se přesunula do prostředního sloupce a stiskem OK toto nastavení uložíme. Po vypnutí přijímače do pohotovostního režimu, budou hodiny na čelním panelu zobrazeny.